تقدیم به لاله ی عزیزم و همه ی قربانیان بی وفایی

او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده . . .

/ 3 نظر / 9 بازدید
سحر

خیلی زیبا بود گلم

لاله

مرسی گلم[ماچ] بعید میدونم عاشق شه چون خیلی خودخواهه.اما اگه عاشق شد امیدوارم احساسات منو یک به یک بچشه.مرسی از پست زیبات [بغل]

المیرا

خیلی زیبا بود واشکم را در آورد.غم غصه ناراحتی .......[گریه]