تنها نخواهی بود اگر....

دور باشـــی و تــپــــــنده …
بهتر است از این که …
نزدیـــک باشی و زننـــــــده …
این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی …
دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

/ 1 نظر / 8 بازدید
جرس

نیستی تو و من چون کودکی فلسطینی ام بمانم اسیر می شوم فرار کنم خواهم مرد...