تو مرا باختی . . .

دیگر دودل نیستم. ماندن کنار او را مرا می خشکاند. به لطف خدا روزهای بهتری را بدون وجودش می سازم. التماس دعا. . .

شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
22 پست
آبان 92
13 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
23 پست
مرداد 92
35 پست