من شمالم. می خوام این هفته بمونم. وقت دکتر دارم. صمنا می خوام برم آزمایش بدم و سونوگرافی هم برم.

حامی صبح اس داد گفت کجایی چرا نمیای؟ حالا نیست وقتی هستم خیلی تحویلم میگیرهدل شکسته

گفتم شمالم. گفت پاشو بیاکلافه. گفتم وقت دکتر دارم و آزمایشگاه. گفت دکتر یا دادگاه؟ مثل اون دفعه که گندش در اومدتعجب؟ گفتم کدوم دفعه؟ تازه اگه بد بود تو چرا رفتی؟ اول گفتی شکایت نکردم تا من نرم پزشک قانونی؟ بعد گفت من رو حرفم هستم. شما نظرتون زود عوض میشه. کاملا سر در گم بود از اس ام اس هاش معلوم بود. گفتم باشه تو راست میگی و دیگه اس ندادم و نداداوه