شمالم. امروزم زیاد افکار منفی میومد تو ذهنم. اما با دیدن داداش هام تموم شدن. مثل جن و بسم اللهقلبقلب