زن بودن کار مشکلی است، مجبوری مانند یک بانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، مشابه یک دختر جوان به نظر برسی، و مانند یک خانم مسن فکر کنی. این هنر است و هنرمند می خواهد. و من بدون آگاهی از این ها پا به این عرصه گذاشتم. تنهایم نگذارید.