داداش جیگرم میره مدرسه. یعنی صبح تا ساعت 2 نمیتونم باهاش صحبت کنم. واسه همینم بعد 2 هر روز یا اون برام زنگ میزنه و از مدرسه و اتفاقاتش تعریف میکنه یا من زنگ میزنمبه من زنگ بزن.

امروز به گوشیش زنگ زدم دیدم اشغالهسوال. قطع کردم دوباره بگیرم. دیدیم ا؟ شماره اش افتاده رو گوشیملبخند. گفت الان بهت زنگ زدم اشغال بودی. فهمیدم بله در همان لحظه ای که من به یاد جیگرم بودم. جیگر هم یاد الینش بودهفرشته. وخدا را بسی شکر کردم. خدایا شکرت. داشتن خونواده خوب در کنار سلامتی از بهترین نعمت هاست.

برای سلامتی همه شما دوستان و عزیزانتون دعا میکنم. شما هم واسه سلامتی خونواده من دعا کنید لطفا.

الین دوستتون دارهقلبقلبقلب. اما باید بره درس بخونه. چون امتحان دارهقهر